Μια υπηρεσία στον αδύναμο ασθενή
για τις περιοχές Κορινθίας και Αττικής

Πάντα δίπλα στον αδύναμο ασθενή

Άμεσα δίπλα στην κλίνη του

όποτε μας το ζητήσετε  7/24

για φροντίδα

για διαγνωστικές εξετάσεις

Scroll to top